New Heart New World

“ความไม่รู้” ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ แต่ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริง เริ่มจากเราไม่รู้ว่า เรากำลังแสวงหาอะไร อะไรที่ขาดหายไป เราไม่รู้เราคือใคร เกิดมาทำไม ชีวิตคืออะไร เราอาจไม่รู้ตัวว่าเราหลับใหลอยู่ (ทั้งๆ ที่กายตื่น) รวมถึงบางครั้งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้

“การรู้จักตัวเอง” คือ จุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทั้งปวง

การตื่นรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึก จิตที่รู้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติ จิตที่เท่าทันอารมณ์ จิตที่อยู่กับปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนจากจิตสำนึกเก่าไปสู่จิตสำนึกใหม่ เป็นการก้าวข้ามจากโลกเดิมแห่งมายาที่ลวงตาเราอยู่ สู่โลกใหม่แห่งความเป็นจริงที่แท้ เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกตัวเรา

การตื่นรู้เพื่อพบกับความจริงที่ว่า “ตัวเรา คนอื่น รวมทั้งสิ่งอื่น ล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน” สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแต่ความรัก ความเมตตา ความจริง และความงาม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ หรือขอบเขตประเทศแต่อย่างใด

ถึงเวลานั้น เมื่อได้ค้นพบความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนทั้งโลกและธรรมชาติทั้งหมด ก็จะประสบกับอิสรภาพที่ทำให้มนุษย์พบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ยั่งยืน ความสุขที่ไม่มีตัวเรา เขา หรือการแบ่งแยกอีกต่อไป

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC ได้ผลิตผลงานสื่อต่างๆ เพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้มากมาย รวมถึงหนังสือ New Heart New World 1: โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง New Heart New World 2: ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น

และในโครงการ New Heart New World 3: หัวใจตื่นรู้ เราได้นำเสนอ คู่มือเพื่อการตื่นรู้เล่มแรกของเมืองไทย ที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเริ่มหันมาสนใจในการรู้จักตัวเอง ค้นหาความหมายของชีวิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริงผ่านเส้นทาง 7 ลำดับขั้นของการตื่นรู้ที่เป็นสากล เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง ทั้งนี้ โดยแบ่งลำดับเป็น 7 ขั้นตอน 7 สี เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นเชิงรูปธรรม สามารถสำรวจตรวจสอบระดับจิตของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และจะยกระดับจิตใจได้อย่างไรบ้าง (กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมพิมพ์)

ที่มาของ New Heart New World

โครงการ New Heart New World โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปี ค.ศ. 2011 เป็นโครงการสื่อสารที่ริเริ่มขึ้นจากองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง มีจุดกำเนิดจากการได้รับแรงบันดาลใจสำคัญจากวิธีคิดและแนวทางในการทำงานด้วย “ใจ” ของคุณ ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีที (DT Group of Companies หรือ DTGO) ถึงหลักการในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจในสังคม ซึ่งท่านได้เน้นย้ำและถ่ายทอดหลักคิด “ธุรกิจที่มีหัวใจ” แก่สมาชิกในองค์กรทุกคน เพื่อมุ่งหมายให้เป็นองค์กรสากลอมตะที่สมบูรณ์ด้วยคนเก่ง คนดี และพร้อมดูแลตอบแทนสังคมและคนหมู่มากอย่างยั่งยืน

ลิงค์: https://www.youtube.com/@NewHeartNewWorld