สสส.

“ตื่นรู้” เพื่อการเข้าถึงสุขภาวะทางปัญญา

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานในโครงการ New Heart New World 3 : หัวใจตื่นรู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นับเป็นนวัตกรรมทางการสื่อสารเพื่อสร้างชุดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความสนใจ การมีส่วนร่วม และการทดลองปฏิบัติเพื่อให้เกิด “หัวใจใหม่-โลกใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

  1. สร้างการตระหนักรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นไปได้จริง
  2. สร้างความสนใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อการเข้าถึงสุขภาวะทางปัญญาในวงกว้าง
  3. อาศัยรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยทำให้เรื่องจิตสำนึกใหม่เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย
  4. เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา เป็นชุมชนสาธารณะออนไลน์เพื่อความรู้ด้านการพัฒนาจิตใจ

ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้โครงการ New Heart New World 3 นี้สามารถช่วยเสริมยุทธศาสตร์ของสสส. ในการส่งเสริมการสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างบทสนทนาและกิจกรรม (Dialogue & Activities) ที่ส่งเสริมพัฒนาจิตวิญญาณและปัญญา

โครงการนี้ได้ช่วยสร้างฐานองค์ความรู้ที่สำคัญ อันจะปูทางไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิด ความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Literacy) ซึ่งเป็นทั้งสภาวะและเป้าหมายที่พวกเราทุกคนจะสามารถร่วมสร้างขึ้นได้... เชื่อมั่นว่า เราจะมีสังคมสุขภาวะที่ดี

กลุ่มแผนงานวิถีสุขภาวะทางปัญญา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)